Algemene voorwaarden:

 

Spekletters (geproduceerd door Breetse Bakwinkel)

 

  1. Algemeen / Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen/aanbiedingen van Breetse Bakwinkel en op alle met Breetse bakwinkel aangegane overeenkomsten.

1.2 Breetse Bakwinkel behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Breetse Bakwinkel is ingestemd.

1.5 Onder “Koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Breetse bakwinkel in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Breetse Bakwinkel is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 

  1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Breetse Bakwinkel zijn vrijblijvend. Breetse bakwinkel accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Breetse bakwinkel behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of  (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen.

2.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Breetse bakwinkel heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op papier of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Breetse Bakwinkel garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

  1. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld in de op het Product betrekking hebbende informatie.

3.2 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding .

 

  1. Betaling

4.1 Bij bestellingen via winkel/telefonisch/webshop kan op de volgende manieren worden betaald: Contant, Overboeking via bank-/of girorekening of ideal, Breetse Bakwinkel kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In het geval door Breetse Bakwinkel een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Breetse Bakwinkel als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens betalingsverplichtingen heeft moeten maken.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Breetse Bakwinkel bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 

 

  1. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. De aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Breetse Bakwinkel kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail/telefonisch of persoonlijk worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

5.4 Breetse Bakwinkel is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door

Breetse Bakwinkel gedragen.

 

  1. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de product en dient binnen 24 uur mondeling (telefonisch) te geschieden. Doch uiterlijk binnen 8 dagen na bezorging bij niet zichtbare gebreken.

6.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 6 maanden na ontvangst door de koper.

6.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Breetse Bakwinkel ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

6.4 Bij een prijsvraag/loterij ed. kan er over de uitslag niet worden gecommuniceerd.